De Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is verantwoordelijk voor het controleren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid.

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer maakt samen met de regering en de Eerste Kamer nieuwe wetten. Daarnaast controleert de Tweede Kamer de regering door het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen.

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau stelt prognoses op en voert analyses uit die van belang zijn voor de beleidsvorming in Nederland.

Doc-Direkt

Doc-Direkt is de uitvoerende macht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn verantwoordelijk voor dat alle informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde is.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek en geeft advies aan werknemers die bij misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de hoeder van de democratie en werkt aan maatschappelijke en politieke vraagstukken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich in voor veiligheid, stabiliteit en het bevorderen van mensenrechten.

Ministerie van Financiën

Dit ministerie is toerekeningsvatbaar voor de financiën van Nederland. Ook luisteren zij naar wat er speelt in de samenleving en hebben ze aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is toerekeningsvatbaar voor leefbaarheid en bereikbaarheid en streeft naar een veilig Nederland.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar eerlijk, gezond en veilig werk en draagt zorg voor een activerend sociale zekerheid in Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit ministerie streeft naar dat iedereen zo lang mogelijk gezond blijft, zieken zo snel mogelijk beter gemaakt worden, mensen met beperkingen worden ondersteund en maatschappelijke participatie worden bevorderd.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is een onderzoeksinstituut die verkenningen, beleidsanalyses en evaluaties op het gebied van natuur, ruimte en milieu verrichten.

Nieuwsbrief

Wil jij regelmatig updates ontvangen over documentcreatie, documenthuishouding en andere documentgerelateerde onderwerpen?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is gericht op de bevordering van de volksgezondheid in een gezonde leefomgeving. Het voert onderzoek uit, adviseert en ondersteunt de overheid.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is toerekeningsvatbaar voor het beheer en instandhouding van vastgoedobjecten in gebruik door de Nederlandse staat.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is het uitvoerende macht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zet zich in voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Sociaal en Cultureel planbureau

Het Sociaal en Cultureel planbureau voert weterschappelijk onderzoek uit naar de publieke opinie van inwoners van Nederland op sociaal en cultureel gebied.

SSC-ICT

SSC-ICT is een van de grootste ICT-verstrekkers van en voor de Rijksoverheid en ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur.